قیمت عسل خالص و طبیعی برای سفارشاتی که بصورت عمده ثبت می شوند قطعا با قیمت عسل طبیعی برای سفارشات جزئی متفاوت است. قیمت یک کیلو عسل خالص در ایران چند است؟

عسلی خالص و طبیعی است که اولاً توسط زنبورعسل تولید شده باشد، ثانیاً زنبور فقط از شهد گل و گیاه استفاده کرده باشد.

عسل خالص را چگونه بشناسیم

راه شناختن عسل خالص و طبیعی فقط یکی است و آن هم تست عسل در آزمایشگاه صنایع غذایی.

تنها با تست دو پارامتر از طبیعی و خالص بودن عسل مطمئن می شوید.

  • تست ساکارز
  • تست پرولین

ساکاروز عسل طبیعی

ساکاروز عسل طبیعی معمولا کمتر از ۲٫۵ یا ۳ درصد است.

البته موارد استثنایی نیز وجود دارد که در ایران مهمترین عسلهای طبیعی که دارای ساکارز بالاتر از ۳ هستند، عبارتند از:

قیمت عسل خالص و طبیعی

اگرچه در کشور ما قیمت عسل طبیعی به هیچ عنوان نشان دهنده کیفیت آن نیست، اما مجموعه ما عسل طبیعی را براساس بهای تمام شده آن قیمتگذاری می کند.

قیمت انواع عسل با توجه بهنوع آنها نیز متفاوت است که البته در مورد عسل های تک گل صادق است.

تفاوت قیمت در عسلهای مختلف که همگی صددرصد طبیعی هستند، به دلیل تفاوت در کیفیت نیست بلکه بخاطر فراوانی یا کمبود عسل می باشد.

به عنوان مثال عسل چندگیاه طبیعی ارزان تر از عسل آویشن طبیعی می باشد.