عسل کاملاً خالص، دارای چه ویژگی هایی بوده و آیا این ویژگی ها می تواند بر سلامت انسان اثر داشته باشد؟ آیا از تجارت اینترنتی عسل خالص در ایران باخبر بودید؟
عسل کاملاً خالص، عسلی است که گیاهی بوده و هیچ مقدار شکری در تهیه و تولید آن استفاده نشده باشد. در غیر اینصورت، عسل مورد نظر را نمی توان عسل کاملاً خالص به شمار آورد.
سال های زیادی است که ایران در زمینه تجارت عسل خالص فعالیت داشته و امروزه تجارت اینترنتی عسل خالص به فعالیت های آن افزوده شده است.