عسل خالص ایرانی که یکی از محصولات صادراتی می باشد، از طریق سایت های اینترنتی و زیر نظر شرکت های بازرگانی، تجارت آن صورت می گیرد.
عسل خالص صادراتی، بهترین عسل ایرانی است که تولید می شود و بخشی از آن در بازار داخلی و بخشی دیگر در بازار کشور های خارجی توزیع می گردد.
شرکت های عرضه کننده و کسانیکه در زمینه بازرگانی عسل خالص فعالیت می کنند، چند وقتی است به تجارت اینترنتی عسل خالص صادراتی ایرانی روی آورده اند.